Fizjoactive Andrzej Stańko Jolanta Burzyńska s.c. informuje Państwa (dalej: „Użytkowników”), że w związku z korzystaniem z serwisu www.fizjoactive.waw.pl (dalej: „Serwis”) przetwarza Państwa dane osobowe.

W niniejszej Polityce prywatności Użytkownicy mogą̨ znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tj. jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z ochroną danych osobowych.

Informacje ogólne

Fizjoactive Andrzej Stańko Jolanta Burzyńska s.c. z siedzibą w Warszawie (04-672) przy ul. Klimontowskiej 26 lok. 50, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Operatorem Serwisu jest Fizjoactive Andrzej Stańko Jolanta Burzyńska s.c. z siedzibą w Warszawie (04-672) przy ul. Klimontowskiej 26 lok. 50 , REGON 385736375, NIP 9522204858.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) Użytkowników Serwisu jest Fizjoactive Andrzej Stańko Jolanta Burzyńska s.c. z siedzibą w Warszawie (04-672) przy ul. Klimontowskiej 26 lok. 50.

Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Fizjoactive Andrzej Stańko Jolanta Burzyńska s.c., Klimontowska 26/50, 04-672 Warszawa lub adres mailowy: kontakt@fizjoactive.waw.pl lub telefonując pod numer: +48 604 911 606.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:

 1. zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych:
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki, zdrowotnej np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • celów profilaktyki zdrowotnej,
  • celów postawienia diagnozy medycznej i leczenia.
 2. wykonywania ciążących na Fizjoactive s.c. obowiązków prawnych związanych m.in. z rozliczaniem podatków oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
 3. udostępniania danych instytucjom i organom administracyjnym;
 4. realizacji praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej;
 5. ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO;
 6. kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta;
 7. kontaktu w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 8. zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenie danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 9. rozpatrywania reklamacji.

Pani/Pana dane jako Użytkownika Serwisu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Fizjoactive s.c. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Fizjoactive s.c. świadczeń zdrowotnych;
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
 5. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:
art. 9 ust. 2 lit. h) RODO − cele zdrowotne,
art. 6 ust. 1 pkt c) RODO − realizacja obowiązków prawnych,
art. 6 ust. 1 pkt f) RODO − prawnie uzasadnione interesy Fizjoactive s.c.,
oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Udostępnienie danych

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fizjoactive s.c.;
 2. . inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego;
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 4. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych;
 5. dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne w przypadku wystąpienia sporu);
 6. operatorzy pocztowi i kurierzy;
 7. dostawcy sprzętu diagnostycznego i serwisu naprawczego;
 8. . podmioty świadczące dla Administratora Danych usługi w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane;
 9. osoby upoważnione przez Panią/Pana do odbioru dokumentacji medycznej.

ADO nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.

Czy wobec danych Użytkowników będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka)

Wobec danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

Jakie prawa przysługują Użytkownikom

Użytkownik jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 i nast., RODO:

 1. Prawo pacjenta do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Zapis dotyczy tylko danych osobowych, prawo Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, jest odrębnym prawem (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. ww. ustawy);
 2. Prawo pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16. RODO)- jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych- Użytkownik może żądać usunięcia danych , których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane
 4. Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
 5. Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, podmiot leczniczy może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenia przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłaby istotnie utrudniać realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego);
 6. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmiot leczniczy, na podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
 7. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) ) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmiot leczniczy na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych , które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Fizjoactive s.c. jako Administratora (np. dla celów statystycznych lub analitycznych);
 8. Prawo do skargi – w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta

Przy realizacji powyższych praw możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości Użytkownika w celu jego weryfikacji.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Fizjoactive s.c. umożliwia kontakt telefoniczny pod numerem 604 911 606 lub drogą pocztową: ul. Klimontowska 26/50, 04-672 Warszawa.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe Użytkowników:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

Korzystanie z usług Fizjoactive s.c.

 1. Wysłanie formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie jest dobrowolne. Uzyskane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem (udzielenie informacji o świadczonych usługach, rejestracja wizyty).
 2. Jeśli zostanie Pani/Pan naszym pacjentem będziemy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia Pani/Pana tożsamości (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2015 2069). W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji lub udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.
 3. . Z uwagi na przepisy podatkowe oraz przepisy o rachunkowości mamy obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych − w takim przypadku brak podania danych może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury albo rachunku na Pani/Pana rzecz.
 4. W przypadku danych wskazanych fakultatywnie − niepodanie danych nie będzie wiązało się z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, ani wpływało na jego zakres, jednak może utrudnić realizację usług (np. niepodanie numeru telefonu może wiązać się z tym, że nie poinformujemy Pana/Panią w terminie o możliwości wcześniejszej realizacji świadczenia).
 5. Podstawą prawną danych podanych dobrowolnie jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do  wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Fizjoactive s.c. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.,w tym stosujemy szyfrowane połączenie za pomocą certyfikatu SSL.

Zmiany Polityki prywatności

W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian w nieniejszej Polityce prywatności, poinformujemy o tym za pośrednictwem różnych kanałów (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając do Użytkowników wiadomość́ e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność. Zalecamy przed skorzystaniem z naszego Serwisu, sprawdzać Politykę prywatności, aby dowiedzieć się o jej aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany.

Aktualizacja Polityki prywatności (oświadczenia o ochronie danych osobowych): czerwiec 2020 roku.